Klik hier om je op te geven voor de optocht (opgave via microsoft Forms)

De route:

Door het invullen gaat men ook akkoord met het reglement:

 

 

Reglement voor de deelnemers van de Grote Stadsfeesten optocht 2023

Dit reglement is een uitgave van de optochtcommissie, onderdeel van Stichting Stadsfeesten Dokkum en is bestemd voor alle deelnemers aan de Grote Stadsfeesten optocht 2023. Deze optocht is een niet gemotoriseerde optocht die op zaterdag 24 juni tussen 10.30 – 12.00 uur (verzamelen om 10:00 op de Zijl) door de binnenstad van Dokkum trekt. De optochtcommissie wenst de deelnemers veel succes en plezier toe bij de voorbereidingen en natuurlijk na de optocht bij het feest. En voor de optocht: Maak d’r wat moois van!!

1. Opgave
Deelnemers aan de optocht kunnen zich inschrijven via het opgaveformulier op www.stadsfeestendokkum.nl. Bij inzending van het inschrijfformulier verklaart u automatisch akkoord te gaan met dit reglement en zegt u toe dat de consequenties bij een eventuele overtreding worden aanvaard. Kinderen onder 16 jaar kunnen alleen onder begeleiding en verantwoording van een
volwassene worden toegelaten. Alle deelnemers moeten te allen tijde instructies en richtlijnen, zoals ter plaatse aangegeven door leden van de optochtcommissie, strikt opvolgen. Bij eventuele overtreding c.q. het niet naleven van het reglement houdt de optochtcommissie zich het recht voor u tijdens de optocht uit te sluiten van deelname.

De uitgebeelde onderwerpen en voorstellingen mogen niet kwetsend, aanstootgevend of discriminerend zijn. Ook mag de voorstelling geen reclame als doelstelling hebben. Slag-,stoot-, en  schietwapens zijn niet toegestaan, namaakprullen wel. Het afsteken van vuurwerk is altijd verboden. De optochtcommissie houdt zich het recht voor storende elementen te verwijderen.

2. Nummering
De jury doet kort na afloop de prijsuitreiking. Hiervoor is, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, geen nummering nodig.

3. Jurering
De optochtcommissie stelt een onafhankelijke jury aan die de deelnemers op de volgende onderdelen beoordeelt:
A: Idee (actualiteit en originaliteit)
B: Presentatie
C: Verzorging (aankleding van het geheel)
De uitslag van de jury is bindend. Hierover kan niet worden gereclameerd.

4. Opstellen
Plaats van opstelling wordt t.z.t. bekend gemaakt.

5. Route
De route wordt t.z.t. bekend gemaakt.

6. Prijzengeld en prijzenuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats na afloop van de optocht op het podium op de Markt. Er zijn drie prijzen uit te reiken.

7. Veiligheid
De optochtcommissie is er alles aan gelegen om de optocht voor zowel de deelnemers als het publiek zo veilig mogelijk te laten verlopen. De algehele veiligheid moet strikt in acht worden genomen. De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende niet gemotoriseerde voertuigen. Tijdens de optocht gelden de algemene verkeersregels. De deelnemers dragen altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de constructie. Daarnaast moeten koppelingen voldoen aan de wettelijke eisen en moeten de banden deugdelijk zijn. Bij uitzwaaiende en bewegende delen aan de niet gemotoriseerde voertuigen moeten de deelnemers zelf zorgdragen voor de veiligheid van het publiek. Bij elke vorm van pech moet allereerst de optochtcommissie worden gewaarschuwd, zodat de algemene regie van de optocht op de hoogte is van de vertraging. Op aangeven van de optochtcommissie verlaat de deelnemer tijdelijk de optocht voor reparatie, waarna de deelnemer eventueel de optocht kan vervolgen. Mocht reparatie niet op korte termijn mogelijk zijn, dan wordt de deelnemer uitgesloten. Tot uitsluiting en/of diskwalificatie kan worden overgegaan als de indruk bestaat dat een deelnemer de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en/of toeschouwers in gevaar brengt. Dit wordt beoordeeld door de  optochtcommissie.

8. Plaats in de optocht
Een deelnemer aan de optocht behoudt gedurende de gehele optocht zijn plaats in de stoet. Hij haalt geen deelnemers in en laat zich ook niet inhalen. Pechgevallen uitgezonderd, deze moeten onmiddellijk gemeld worden bij de optochtcommissie. Iedere deelnemer bewaart constant een redelijke afstand op zijn voorganger. Iedere deelnemer heeft de plicht het tempo te volgen zoals dat vanaf de kop van de optocht aangegeven wordt. Groepen moeten ervoor zorgen dat ze een eenheid blijven vormen. Ontbinding van de optocht vindt niet eerder plaats dan op het einde van de vastgestelde route.

9. Aansprakelijkheid
De organisatie van de optocht is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel aan derden en/of schade aan eigendommen van anderen toegebracht door deelnemers aan de optocht.
Deelname aan de optocht is dus volledig voor eigen risico. Deelnemers aan de optocht blijven altijd persoonlijk aansprakelijk (of met hun groep als bijvoorbeeld buurtschap, vriendengroep of dergelijke) voor schade en/of letsel dat aan derden wordt toegebracht.

10. Geluid
Het geluidsniveau van de deelnemers dient acceptabel te zijn voor iedereen. Geluidsboxen gelieve niet op het publiek richten. Het geluid en dan met name het geluidsniveau van de
deelnemers dient afgestemd te zijn op de vertoonde voorstelling. De optochtcommissie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een deelnemer, bij overschrijding van deze norm, uit te sluiten en de eventuele boete te verhalen op de deelnemer. We adviseren alle deelnemers om oordoppen te dragen om blijvende gehoorschade te voorkomen.

11. Reclame
Het voeren van reclame is niet toegestaan.

12. AVG-wetgeving
Stichting Stadsfeesten Dokkum organiseert diverse evenementen waarbij door onze eigen bestuur en door ons ingehuurde fotografen foto’s en filmopnames worden gemaakt van deelnemers en toeschouwers. Deze beelden gebruiken wij voor verslaglegging. Het kan zijn dat u (on)bewust in beeld komt. De gemaakte foto’s en video’s worden gepubliceerd via gedrukte, sociale en online mediakanalen. Wil je niet op de foto? Geef dit dan door aan ons. Wil je dat je foto/het fragment wordt verwijderd? Stuur een bericht naar info@stadsfeestendokkum.nl, dan wordt het geplaatste
materiaal, daar waar mogelijk, verwijderd. Stichting Stadsfeesten Dokkum draagt geen verantwoording voor foto’s en filmopnames door derden. Voor professionele foto’s en filmopnames wordt zonder schriftelijke aanvraag en goedkeuring door Stichting Stadsfeesten Dokkum ook geen toestemming gegeven. Door deelname aan een evenement verleent een deelnemer toestemming aan de
organisatie tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Deelnemer verleent toestemming aan de organisatie tot openbaarmaking van zijn deelname, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

13. In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, beslist de optochtcommissie c.q.
Stichting Stadsfeesten Dokkum.